Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen

Waarde:
een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm:
een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

Fair play:
Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Ieder weekend worden er bij v.v. Bieslo vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt beoefend zoals de bedoeling van het spel is.

Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !

Iedereen binnen de sportwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen etc.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee en hoe vertaal je dat naar de dagelijkse sportpraktijk. Daar gaat het immers om!

Dit gedragsbeleid poogt hierop een antwoord te geven. Het vormt als het ware “gereedschap” voor v.v. Bieslo. We hebben niet de illusie dat we met gedragsregels  en omgangsregels alle problemen kunnen oplossen. Was dat maar waar, de praktijk is heel wat weerbarstiger. Als we echter gezamenlijk actie ondernemen komt het doel wat dichterbij: een sportwereld waar het voor iedereen goed toeven is. Nu en in de toekomst.

Keer terug na Normen & Waarden.