Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN V.V. BIESLO

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die voetbalvereniging Bieslo (hierna: Bieslo) verwerkt van haar leden, ereleden en sponsoren of andere belanghebbenden.

Indien je lid wordt van Bieslo of om een andere reden persoonsgegevens aan Bieslo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: v.v. Bieslo, Heldens van de Mortellaan 7, 5954 CM Beesel, KvK nummer 40164496 (KvK Venlo). De ledenadministratie is bereikbaar via info@bieslo.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Bieslo en voor welk doel?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IBAN-nummer(s)
d) Paspoort-, ID-kaart- of rijbewijsnummer
e) KNVB relatiecode (indien aanwezig)

2.2 Bieslo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
b) Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bieslo
c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van contributie en boetes te innen
d) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen te verrichten als vergoeding voor uitgevoerde trainingen, cursussen en andere uitgevoerde diensten t.b.v. Bieslo
e) Paspoort-, ID-kaart- of rijbewijsnummer wordt gebruikt ter identificatie van leden in Sportlink (ledenadministratiepakket van de KNVB).
f) KNVB relatiecode om je gegevens op te vragen in Sportlink

2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar je ervaringen met Bieslo en je te blijven informeren over de ontwikkelingen van Bieslo.

2.4 Bieslo gebruikt je naam en adres om je te blijven informeren middels het Bieslo Magazine (clubblad) . Hierin wordt informatie over activiteiten, diensten en andere interessante onderwerpen over Bieslo vermeld. Afmelding voor dit Bieslo Magazine is te allen tijde mogelijk door een email te sturen naar info@bieslo.nl.

3. Bewaartermijnen

Bieslo verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bieslo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bieslo gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. In de Sportlink voorwaarden zijn alle voorwaarden van de verwerkersovereenkomst opgenomen.

5. Inzage, wijzigen, verwijderen

5.1 Via de ledenadministratie van Bieslo kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stuur een mail naar info@bieslo.nl. Bieslo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Stuur een mail naar info@bieslo.nl.

6. Cameratoezicht

Bieslo beveiligt ter bescherming van de leden, bezoekers, werknemers en vrijwilligers de kantine met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst in en rondom de kantine. Bieslo gebruikt camerabeveiliging op grond van een gerechtvaardigd belang om voor ieder een veilige omgeving te creëren. Bieslo bewaart de videobeelden niet langer dan twee weken. De camerabeelden worden hierna verwijderd.

7. Klachten en vragen

7.1 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bieslo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris via mail info@bieslo.nl.

7.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris. Stuur een mail naar info@bieslo.nl.

8. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

9. V.V. Bieslo is AVG OK (avg-programma.nl)

De Stichting AVG heeft vastgesteld dat door de deelnemer de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG-wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018. Klik hier voor de link.