Gedragsregels v.v. Bieslo

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar elkaar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Het betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in onderstaand Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken…

Gedragsregels

De volgende 14 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. v.v. Bieslo toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont v.v. Bieslo zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.
 6. Het gebruik van soft-en harddrugs is verboden.
 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenscontactpersoon, die in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult.
 11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en Gedragsregels begeleiders in de sport

Naast de gedragsregels die voor alle leden gelden, wil v.v. Bieslo in het kader van een sociaal veilig sportklimaat expliciete aandacht besteden aan de preventie van seksuele intimidatie conform de richtlijnen van het NOC*NSF. Concreet betekent dit dat er in aanvulling op punt 7 van de gedragsregels van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG) gevraagd zal gaan worden en ondertekening van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ door de trainers/leiders.

De omgangsregels  vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

Omgangsregels gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.
v.v. Bieslo wil in de loop van 2017 specifieke omgangsregels ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen:
– bestuurders
– ouders en verzorgers
– scheidsrechters en wedstrijdleiders
– sporters
– toeschouwers
– trainers en leiders

Commissie waarden en normen

v.v. Bieslo is wil op korte termijn een commissie instellen met als doel om  normen en waarden binnen onze vereniging verder inhoud te geven. De commissie heeft een aantal verantwoordelijkheden:

 1. De commissie is geen politie van de vereniging. Elk lid van v.v. Bieslo heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan het op niveau brengen en houden van de gestelde normen en waarden.
 2. De commissie werkt namens het algemeen bestuur een beleid uit. Waarbij zowel correctieve- als preventieve acties worden uitgezet. Denk hierbij aan een sanctiebeleid.
 3. De commissie onderzoekt meldingen en heeft een adviserende rol. Alleen het bestuur mag sancties opleggen.

Keer terug na Normen & Waarden.