Lid worden

AANMELDFORMULIER NIEUW LID v.v. BIESLO


zo JA, welke vereniging?

datum/jaar van afmelding

uw KNVB relatiecode (te vinden op bijvoorbeeld uw spelerspas)

(*) mogelijk dat overschrijving aangevraagd moet worden bij KNVB


MACHTIGINGSKAART CONTRIBUTIE v.v. BIESLO

Via deze machtigingskaart kunt u v.v. Bieslo machtigen tot automatische incasso van het contributiebedrag. De
automatische incasso zal eenmaal per jaar in oktober/november plaatsvinden. Bij beƫindiging van het lidmaatschap
vervalt automatisch de machtiging. Er worden bovenop de vastgestelde contributie administratiekosten in
rekening gebracht bij iedereen die niet tijdig via automatische incasso betaalt. Jaarlijks wordt in de algemene
ledenvergadering, eveneens in oktober, de contributie voor het volgende seizoen vastgesteld.

Ondergetekende
Incassant


R.K.V.V. Bieslo

Hoogstraat 61

5954 AB Beesel

NL36RABO01053.92.235

Betalingsgegevens


Contributie


Jaar

Bankgegevens ondergetekende


Ondertekening

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af
te schrijven van de rekening ondergetekende en het is bekend dat deze afschrijving plaats vindt in de maand
oktober/november van ieder jaar.


Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 werkdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de bank of Postbank. Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan: secretaris Chantal de Jonge, Heldens van de Mortellaan 7, 5954 CM Beesel, info@bieslo.nl

Ik conformeer mij aan de Verenigingsstatuten en Huishoudelijk reglement Bekijk het reglement